Profil

PROFIL SPOLOČNOSTI

Ateliér Turčan s.r.o. poskytuje komplexné architektonické a inžinierske služby v rozsahu autorizácie podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, v legislatívne stanovenom rozsahu:

  1. vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických a urbanistických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov
  2. vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb, vrátane interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok
  3. spracúvanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie
  4. vykonávanie projektového a stavebného manažmentu, najmä riadenia projektu a koordinácie čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami
  5. výkon autorského dohľadu a vykonávanie stavebného dozoru
  6. grafické spracúvanie a modelovanie architektonického diela, vrátane vypracúvania špecifikácií a technickej dokumentácie
  7. poskytovanie súvisiacich technických služieb najmä poskytovanie architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľností, zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb
  8. vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov dobrozdaní

Projektovaniu sa venujeme už viac ako 20 rokov a pokiaľ je možné, preferujeme komplexné riešenia, kedy sa investičnej akcii venujeme od prípravy zámeru, cez architektonickú štúdiu a projekt, až po zariaďovanie interiérov a dotvorenie exteriéru.

Vedúcou osobnosťou ateliéru je autorizovaný architekt Ing. arch. Roman Turčan, ktorého skúsenosti a tvorivý potenciál sú pre kvalitu našich projektov kľúčové.

Ateliér dlhodobo spolupracuje s osvedčeným tímom spolupracovníkov - autorizovaných projektantov vo všetkých odborných profesiách. V oblasti spracovania architektonických návrhov a projektovej dokumentácie sadovníckych a záhradníckych úprav úzko spolupracujeme so spoločnosťou Záhrady Dobrá Niva s.r.o.

Významnú časť našej tvorby tvoria rekonštrukcie - nielen historických a pamiatkovo chránených objektov, ale aj obytných a verejných stavieb postavených v nedávnej minulosti.

V posledných rokoch máme za sebou aj úspešné realizácie viacerých projektov spolufinancovaných z fondov EÚ.