Riaditeľstvo Lesy SR

Rekonštrukcia  |  Štúdia, Realizačný projekt, Autorský dozor
Projekt Fasády 2013  |  Projekt Interiéru 2018
Klient: Lesy SR š.p., Banská Bystrica

Obnova fasád administratívnej budovy z r. 1914-16 bola riešená reštaurátorským a umelecko-remeselným spôsobom, vrátane opráv štukových ozdôb, kamenných prvkov z pieskovca a náterov malieb na báze vápna. Obnovené boli aj pôvodné oceľové zábradlia a držiaky kvetináčov; nové klampiarske výrobky sú z titanzinkového plechu.

Výmena technicky už nevyhovujúcich okien bola realizovaná formou kópií a repasovania originálov, s cieľom zachovať autenticitu slohového výrazu fasád v eklekticko-neobarokovom slohu. Pôvodné "skriňové" okná nahradili drevené z europrofilov, zasklené izolačným trojsklom, osadené do existujúcich zalomených ostení. Šírka viditeľnej časti rámov na fasáde zostala zachovaná, nové okná sú riešené ako tvarová kópia pôvodných, vrátane profilácie dekoračných líšt, priečok a deliacich prvkov.

Zámerom rekonštrukcie interiéru zasadacej miestnosti bolo vytvorenie moderného rokovacieho priestoru pri rešpektovaní historického charakteru budovy a princípov reverzibility. Pôvodná štuková výzdoba stropu je kvôli inštaláciám rozvodov klimatizácie, osvetlenia, ozvučenia a technického vybavenia v kópii pretransformovaná na znížený sadrokartónový podhľad. Výtvarné dotvorenie a artefakty s tematikou lesníctva a poľovníctva prezentujú činnosť inštitúcie, ktorá tu sídli.

Autor fotografií: František Fodor, Roman Turčan, Terézia Turčanová